22. 08. 2021
Додав: Вiктор С.

Вас вітає кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету!

Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти заснована у 1992 році на базі педагогічного факультету як провідна у підготовці вчителя початкових класів. З 1992 до 2010 року кафедру очолював кандидат педагогічних наук, професор РДГУ Бричок Борис Павлович, з 2010 року по 2018 рік – кандидат педагогічних наук, професор РДГУ Колупаєва Тетяна Євстафіївна. З грудня 2018 року колективом кафедри керує доктор педагогічних наук, професор Сойчук Руслана Леонідівна.

   За цей період на кафедрі сформувались традиції, які й нині продовжуються: склався дружній колектив однодумців-викладачів-науковців, більшість з яких захистили кандидатські дисертації, зробили вагомий внесок у педагогічну науку; студенти залучаються до науково-дослідної роботи, беруть участь в педагогічних олімпіадах, конкурсах, отримуючи нагороди, піднімаючи престиж РДГУ. Кафедрою започатковано взаємодію з навчальними, науковими, культурними закладами міста, області та України в цілому. На кафедрі проводиться багато організаційних заходів, спрямованих на наукову організацію праці, посилення наукового потенціалу. Усі викладачі кафедри є випускниками педагогічного факультету, спеціальності "Початкова освіта".

    Кафедра педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти здійснює висококваліфіковану професійну підготовку фахівців за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка – спеціальності 013 Початкова освіта. Започатковано нову спеціалізацію - "Інклюзивна освіта". Окрім того, для освітнього ступеня "магістр" відкрито спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи).

    Уся робота кафедри спрямована на впровадження стандартів вищої освіти нового покоління, які на основі кращих національних надбань та усталених європейських традицій забезпечує формування кадрів, здатних здійснювати професійну діяльність, сприяє всебічному розвитку та самореалізації особистості, задоволенню її потреб, здійснює підготовку конкурентоспроможних, компетентних та відповідальних фахівців.

    Кафедра забезпечує освітній процес на педагогічному факультеті, зокрема працюють 8 викладачів, серед яких 1 доктор наук і професор; 7 кандидатів наук. Професорсько-викладацький склад кафедри систематично підвищує кваліфікацію й здобуває досвід у ЗВО України та за кордоном.

    Упродовж 2018-2021 рр. колектив кафедри виконує дві наукові теми професійного спрямування: "Розвиток професійної підготовки майбутніх учителів у контексті реформування початкової освіти України" (державний реєстраційний номер 0118U003876; 05.03.2018 р.); "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх педагогів до роботи в інклюзивному середовищі в системі освіти України" (державний реєстраційний номер 0118U100489; 04.12.2018 р.).

  Освітньо-ресурсний центр створений у 2019 році як загальнокафедральна структура. Директор Центру – завідувач кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти, доктор педагогічних наук, професор Р. Сойчук. Він охоплює: Центр європейської педагогічної освіти (керує: к.пед.н., доц. Міщеня О.), Науково-методичний центр професійного розвитку педагога (керує: к.пед.н., доцент Третяк О.), Центр інклюзивної освіти (керує: к.пед.н., доцент Бричок С.). Мета створення Центру:формування цілісної, саморегульованої системи стосовно виявлення і підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку та реалізації здібностей здобувачів вищої освіти, стимулювання творчої взаємодії студентів та викладачів, підвищення якості підготовки фахівців, активізації навчально-пізнавальної діяльності, формування резерву для вступу до аспірантури та докторантури, підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів для потреб факультету й університету, а також закладів загальної середньої освіти та вищої освіти.

   Колектив кафедри здійснює організацію та проведення науково-практичних конференцій, наукових і методичних семінарів, присвячених проблемам формування високого професіоналізму майбутніх фахівців, оволодіння ними новими технологіями навчання, виробленню індивідуального стилю педагогічної діяльності, готовності творчо працювати й самовдосконалюватися.Так, наукові дискусії вилилися в міжрегіональні, всеукраїнські та міжнародні науково-практичні семінари та конференції: "Сучасний вчитель початкових класів: вимір часу" (2010), "Сучасний вчитель початкових класів: взаємодія ВНЗ та школи" (2011), "Сучасний вчитель початкових класів: зростання професіоналізму в системі неперервної освіти" (2012), "Сучасний вчитель початкових класів: реалії та перспективи" (2013), "Сучасний вчитель початкових класів: європейський вимір" (2017), "Сучасний вчитель початкових класів: проблеми і перспективи в контексті освітньої реформи" (2019), "Сучасний вчитель початкової школи: досвід, пошуки та перспективи" (2019), "Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти в контексті євроінтеграційних процесів" (2019), "Імплементація інклюзивної освіти в контексті реформування Нової української школи" (2020), "Формування у школярів та студентської молоді нових смислів в освітньо-виховному процесі" (2020), "Професійний розвиток педагога у високосмисловому полі сучасної освіти" (2021), "Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти: сучасні освітні виклики та перспективи розвитку виклики" (2021).

  Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює видавництво збірника наукових праць "Професійний розвиток педагога" та збірника наукових праць для здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми педагогіки вищої школи в контексті підготовки педагогів початкової ланки освіти»У практику роботи кафедри входять творчі конкурси з педагогіки, в яких беруть участь студенти факультету, розкриваючи свої педагогічні таланти, шліфуючи професійну майстерність.

  Один із напрямів роботи кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти – поширення зв’язків з освітніми закладами, управлінням освіти, пресою області, науково-дослідними центрами України. Слід відзначити про співдружність кафедри з Волинським національним університетом імені Лесі Українки, Дрогобицьким державним педагогічним університетом, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Закарпатським угорським інститутом імені Ференца Ракоці II, Міжнародним економіко-гуманітарним університетом імені академіка С. Дем’янчука, Переяслав-Хмельницьким державним педагогічним університетом імені Григорія Сковороди, Волинським, Сарненським та Дубнівським педагогічними фаховими коледжами. Викладачі ЗВО і коледжів є частими гостями наукових семінарів кафедри. Така творча співдружність кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти з колегами з інших ЗВО, освітніх закладів, керівних органів дає можливість формувати творчу атмосферу, науковий пошук, пробуджувати ініціативу.

   При кафедрі діють:

студентські наукові проблемні групи:

"Самодостатня особистість – громадянин Української держави" ("СОГУД") (Науковий керівник: проф. Р. Сойчук)
"Актуальні проблеми зарубіжної школи та педагогіки" (Науковий керівник: доц. А. Веремчук)
"Історико-педагогічні студії" (Науковий керівник: доц. С. Бричок)
"Формування професійної компетентності й творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи" (Науковий керівник: доц. Т. Яковишина)
"Теоретичні та практичні проблеми педагогіки початкової школи" (Науковий керівник: доц. О. Гудовсек)
"Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до здійснення професійної діяльності в умовах сучасної національної школи" (Науковий керівник: доц. О. Міщеня)
"Актуальні проблеми сучасної дидактики" (Науковий керівник: доц. О. Боровець)

студентський науковий гурток:
"Професійний розвиток педагога" (Науковий керівник: доц. О. Третяк)