03. 09. 2020
Додав: Тетяна Я.

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

 1. Професійна підготовка майбутніх викладачів до інноваційної педагогічної діяльності.
 2. Розвиток освітнього процесу у закладах вищої освіти України (початок ХХ століття).
 3. Педагогічні умови формування готовності майбутніх викладачів до організації самостійної роботи студентів.
 4. Формування полікультурної компетентності майбутнього викладача в освітньому процесі ЗВО.
 5. Підготовка майбутнього викладача ЗВО до розвитку творчого потенціалу студентів.
 6. Розвиток гендерної освіти у вищій школі країн Балтії.
 7. Формування педагогічної майстерності у майбутніх викладачів закладу вищої освіти.
 8. Формування у майбутніх викладачів готовності до гармонізації міжособистісних відносин.
 9. Педагогічні умови формування толерантності майбутніх викладачів у процесі професійної підготовки.
 10. Педагогічні умови виховання морально-ціннісних орієнтацій магістрів закладів вищої освіти засобами етнопедагогіки.
 11. Педагогічні умови формування професійного самоствердження магістрів закладів вищої освіти.
 12. Педагогічні умови формування громадянської компетентності майбутніх викладачів ЗВО.
 13. Формування у студентів готовності до творчої самореалізації в процесі позааудиторної роботи ЗВО.
 14. Педагогічні умови формування лідерських якостей здобувачів вищої освіти.
 15. Формування національно-культурної ідентичності у здобувачів вищої освіти.
01. 09. 2020
Додав: Тетяна Я.

ТЕМАТИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 013ПОЧАТКОВА ОСВІТА

 1. Ідеї національного виховання у творчості І. Нечуя-Левицького.
 2. Науково–педагогічна та просвітницька спадщина О. Музиченка (1875 – 1937 рр.).
 3. Педагогічна та просвітницька діяльність П. Житецького (1837-1911 рр.).
 4. Педагогічні ідеї і освітня діяльність Герберта Спенсера (1820-1903 рр.).
 5. Педагогічні ідеї та просвітницька діяльність К. Ушинського (1824-1870 рр.).
 6. Педагогічні умови організації включення молодших школярів з обмеженими можливостями здоров’я у загальноосвітнє середовище.
 7. Педагогічні умови організації навчання учнів з особливими освітніми потребами в початковій школі закладу ЗСО.
 8. Педагогічні умови реалізації індивідуального підходу до учнів у початковій школі.
 9. Педагогічні умови розвитку обдарованості молодших школярів в освітньому процесі закладу ЗСО.
 10. Педагогічні умови формування громадянськості у майбутніх учителів початкових класів.
 11. Педагогічні умови формування культури здоров’я студентської молоді.
 12. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження інтерактивних технологій на уроках образотворчого мистецтва.
 13. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими учнями.
 14. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до розвитку творчого мислення молодших школярів.
 15. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до створення портфоліо.
 16. Підготовка майбутнього викладача закладу вищої освіти до розв'язання педагогічних конфліктів.
 17. Підготовка майбутнього вчителя до роботи з батьками учнів початкової школи.
 18. Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до організації дистанційного навчання.
 19. Реформування вищої освіти України (1900-1935 рр.).
 20. Розвиток вищої приватної освіти в Україні (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.).
 21. Розвиток і становлення інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти.
 22. Розвиток ідей гуманістичної педагогіки в авторських школах України (кінець ХХ – початок ХХІ століття).
 23. Розвиток теорії управління освітою у вітчизняній педагогічній науці (друга половина XX ст. − початок XXI ст.).
 24. Формування навчальної мотивації учнів початкової школи в інклюзивному класі закладу ЗСО.
 25. Формування етичної культури учнів у освітньому процесі початкової школи.
 26. Формування загальнолюдських моральних цінностей в учнів початкової школи.
 27. Формування національно-патріотичних якостей в учнів молодшого шкільного віку.
 28. Формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкових класів.
 29. Формування соціальної компетентності в учнів молодшого шкільного віку.
 30. Формування творчої самостійності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення педагогічних дисциплін.
 31. Формування толерантності майбутніх учителів початкових класів у ЗВО.
 32. Формування толерантності учнів початкової школи в освітньому процесі закладу ЗСО.
31. 08. 2020
Додав: Тетяна Я.

Положення про кваліфікаційні роботи: методичні рекомендації щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт здобувачами ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальністю «Початкова освіта» на педагогічному факультеті РДГУ тут